SMS

Đăng ký sử dụng / ngừng sử dụng dịch vụ SMS

Ký thỏa thuận sử dụng / ngừng sử dụng dịch vụ SMS tại các văn phòng của Công ty

Nhận tin nhắn tự động qua số điện thoại di động đã đăng ký

  • Tin nhắn kết quả khớp lệnh
  • Tin nhắn thông báo / quảng cáo
  • Tin nhắn khác