Hướng dẫn

Khách hàng ký “Hợp đồng Mở Tài khoản Giao dịch ký quỹ” (Hợp đồng) tại Trụ sở chính hoặc chi nhánh Hà Nội.

Trình tự đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ trực tuyến gồm các bước sau:

 • BƯỚC01

  Khách hàng ký “Hợp đồng Mở Tài khoản giao dịch ký quỹ” (Hợp đồng) tại trụ sở chính hoặc chi nhánh Hà Nội

 • BƯỚC02

  Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch trực tuyến

  Lưu ý:
  * Đối với trường hợp Quý Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến thì không cần thực hiện bước này

 • BƯỚC03

  Đăng nhập vào tài khoản trên website www.masvn.com tại mục "GIAO DỊCH TRỰC TUYỀN" bằng tên truy cập và mật khẩu được cấp. Để đảm bảo an toàn trong quá trình giao dịch, chúng tôi đề nghị Quý Khách hàng đổi mật khẩu mới sau lần đăng nhập đầu tiên.

Điều kiện đặt lệnh giao dịch mua ký quỹ
 • Quý Khách hàng đã hoàn thành việc đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ
 • Mã chứng khoán mà Quý Khách hàng đặt lệnh giao dịch phải nằm trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ do Công ty công bố theo từng thời điểm.
 • Giá trị đặt lệnh trong hạn mức cho vay của Khách hàng theo quy định của Công ty theo từng thời điểm
Trả nợ vay ký quỹ trước hạn

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức trả nợ tự động hoặc trả nợ theo yêu cầu

 • Trả nợ tự động :

  Hệ thống sẽ tự động thu nợ một phần hay toàn bộ khoản vay nếu cuối ngày giao dịch tài khoản của Khách hàng có dư tiền chưa dùng tới (Vui lòng liên hệ số điện thoại đường dây nóng (+84) 28 3910 2222 / (+84) 24 6273 0541 để đăng ký sử dụng)

 • Trả nợ theo yêu cầu :

  Trường hợp Khách hàng có tiền mặt trong tài khoản và có nhu cầu trả nợ một phần hoặc toàn bộ tiền vay ký quỹ, khách hàng điền vào “Giấy đề nghị trả nợ vay ký quỹ trước hạn” nộp trực tiếp tại quầy giao dịch; Hoặc Quý Khách hàng có thể đăng nhập tài khoản giao dịch trực tuyến, vào mục Dịch vụ/Hoàn trả vay ký quỹ và nhập số tiền cần hoàn trả

Thông báo lệnh gọi ký quỹ

Khách hàng phải bổ sung tài sản đảm bảo hoặc xử lý tài sản trong thời hạn MAS yêu cầu nhưng không quá hai (02) ngày làm việc trong những trường hợp sau:

 • Trường hợp Tỷ lệ ký quỹ nhỏ hơn (<) Tỷ lệ ký quỹ duy trì do giá chứng khoán giảm theo cung cầu thị trường;
 • Trường hợp Tỷ lệ ký quỹ nhỏ hơn (<) Tỷ lệ ký quỹ duy trì do giá trị tài sản đảm bảo bị sụt giảm vào ngày giao dịch không hưởng quyền (chia cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu, …) theo mức điều chỉnh của giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo;
 • Trường hợp Tỷ lệ ký quỹ nhỏ hơn (<) Tỷ lệ ký quỹ duy trì do giá trị tài sản đảm bảo bị sụt giảm khi chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng bị loại khỏi danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ theo quy định của MAS;
 • Trường hợp đến hạn khoản vay mà Khách hàng chưa hoàn trả tiền vay cho MAS;
 • Các trường hợp khác mà MAS xét thấy cần thiết;
Phương thức thông báo Lệnh gọi ký quỹ
 • Công ty thông báo Lệnh gọi ký quỹ cho Quý Khách hàng bằng điện thoại, tin nhắn SMS hoặc các phương thức khác thỏa thuận trong Hợp đồng.
Phương thức bổ sung tài sản đảm bảo khi Tài khoản có Lệnh gọi ký quỹ
 • Bổ sung tài sản bằng việc bán chứng khoán để đảm bảo Tỷ lệ ký quỹ lớn hơn hoặc bằng Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc
 • Bổ sung tài sản bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Tài khoản ký quỹ để đảm bảo Tỷ lệ ký quỹ hơn hoặc bằng Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc
Giá tham chiếu của chứng khoán thực hiện quyền
 • Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của chứng khoán thực hiện quyền sẽ tự động giảm (nếu có) theo qui định của các Sở giao dịch chứng khoán.
Trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát hoặc diện cảnh báo, ngừng giao dịch và hủy niêm yết
 • Đối với trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát, bị đưa vào diện cảnh báo, ngừng giao dịch và hủy niêm yết, tỉ lệ ký quỹ và tỉ lệ cho vay của chứng khoán sẽ bị điều chỉnh về 0 ngay khi có thông tin chính thức các Sở giao dịch chứng khoán.
Trường hợp chứng khoán bị loại khỏi danh mục được phép giao dịch ký quỹ của Công ty
 • Sau khi Công ty thông báo chứng khoán bị loại khỏi danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ, tỉ lệ ký quỹ và tỉ lệ cho vay của chứng khoán sẽ được điều chỉnh về 0.
 • Quý Khách hàng cần chủ động theo dõi và có phương án điều chỉnh danh mục chứng khoán nhằm hạn chế khả năng Tài khoản giao dịch ký quỹ bị gọi ký quỹ.
Gia hạn thời hạn cho vay giao dịch ký quỹ
 • Về nguyên tắc, Thời hạn các khoản vay là ba (03) tháng tính từ ngày giải ngân khoản vay, Khách hàng cần hoàn trả vốn vay, lãi vay và các chi phí khác có liên quan (nếu có) tại ngày đáo hạn.
 • Thời hạn các khoản vay có thể được MAS đồng ý gia hạn thêm tối đa một kỳ ba (03) tháng tiếp theo trên cơ sở giấy đề nghị của Quý Khách hàng.

Ngừng sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ

 • BƯỚC01

  Quý Khách hàng liên hệ với Nhân viên môi giới hoặc giao dịch viên để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ có liên quan đến Hợp đồng đã ký.

 • BƯỚC02

  Trên cơ sở xác nhận về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng, Quý Khách hàng ký “Giấy đề nghị tất toán tài khoản giao dịch ký quỹ chứng khoán”

 • BƯỚC03

  Công ty xác nhận ngừng cung cấp dịch vụ Giao dịch mua ký quỹ với Quý Khách hàng