Biểu phí

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Áp dụng từ 01 tháng 07 năm 2017
I. TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT
Tài khoản chứng khoán niêm yết
Dịch vụ Phí
Mở tài khoản Miễn phí
Đóng tài khoản 100.000 VND/tài khoản
Xin cấp Mã số giao dịch chứng khoán cho Nhà đầu tư nước ngoài Miễn phí
Cấp thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán trực tuyến Miễn phí
Cấp lại thẻ bảo mật giao dịch chứng khoán trực tuyến 50.000 VND/lần
II. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 • Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên HSX, HNX, UPCOM (bao gồm cả phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận):
  Transaction
  Khách hàng Tổng giá trị giao dịch Mức phí
  Giao dịch qua sàn / ĐT Giao dịch qua Internet
  Khách hàng nước ngoài 0.40% 0.15%
  Khách hàng trong nước Dưới 100 triệu đồng 0.25% 0.15%
  Từ 100 triệu đồng trở lên 0.20% 0.15%
 • Giao dịch trái phiếu
  Phí thỏa thuận (từ 0.02% đến 0.1% trên tổng giá trị giao dịch)
III. PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
 • Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán 12% / năm
 • Dịch vụ giao dịch ký quỹ

  Lãi suất cho vay trong hạn (*) 12% / năm

  Lãi suất quá hạn 150% x (*)

IV. PHÍ PHONG TỎA, GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN THEO YÊU CẦU CỦA BÊN THỨ 3
  Mức thu: 0.2% giá trị theo mệnh giá chứng khoán/lần
  Tối thiểu 100.000 VND/lần
V. PHÍ CUNG CẤP SAO KÊ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN
  Bao gồm việc cung cấp các sao kê có xác nhận đóng dấu của MAS: số dư tài khoản, sao kê giao dịch chứng khoán, xác nhận sao kê cho mục đích kiểm toán …
  Mức thu: 50.000 VND/lần
VI. PHÍ NỘP TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)
 • Phí lưu ký chứng khoán
  margin loan term
  Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng
  Trái phiếu 0,2 đồng/trái phiếu/tháng
 • Phí chuyễn khoản chứng khoán do nhà đầu tư tất toán tài khoản hoặc theo yêu cầu của khách hàng
  0,5 đồng/CK/1 lần chuyển khoản/1 mã chứng khoán (tối đa 500.000 đồng/1 lần/1 mã chứng khoán)
 • Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán
  Thu bên bán:
  0.2% giá trị chuyển nhượng (MAS thu)
  0.1% giá trị chuyển nhượng (VSD thu)
  Thu bên mua:
  0.1% giá trị chuyển nhượng (VSD thu)
VII. PHÍ ỦY THÁC ĐẤU GIÁ
  Phí ủy thác đấu giá
  Đấu giá không thành công 200.000 VND/lần đấu giá
  Đấu giá thành công 0.5% giá trị mua thành công
  Thấp nhất 500.000 VND/lần
VIII. PHÍ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT (OTC)
  Phí môi giới chứng khoán chưa niêm yết
  Phí môi giới và chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết 0.5% giá trị giao dịch
  Phí chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết do MAS thực hiện Quản lý cổ đông 0.2% giá trị chuyển nhượng
  Thấp nhất 50.000 VND/lần