Lưu ký chứng khoán

 • BƯỚC01

  Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán nếu chưa có tài khoản

 • BƯỚC02

  Khách hàng điền thông tin vào phiếu gửi chứng khoán giao dịch (3 bản), kèm theo sổ cổ đông / giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

  Tải về
 • BƯỚC03

  Công ty kiểm tra thông tin trên phiếu với sổ cổ đông / giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trả lại cho Khách hàng 1 bản

 • BƯỚC04

  Công ty nộp hồ sơ cho TTLKCK. Sau khi có xác nhận từ TTLKCK, Công ty sẽ hạch toán số dư chứng khoán vào tài khoản và thông báo cho Khách hàng.