Điều khoản sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NỘI DUNG CÔNG BỐ QUAN TRỌNG DƯỚI ĐÂY

Nội dung và thông tin công ty trên website của Mirae Asset được cung cấp “theo hiện trạng”, không có bất kỳ bảo đảm dưới mọi hình thức, kể cả bằng biểu hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bất cứ bảo đảm nào liên quan đến thông tin, dịch vụ, hoặc sản phẩm cung cấp hoặc cung cấp thông qua hoặc liên quan đến website của Mirae Asset và bất cứ ám chỉ sự bảo đảm kinh doanh, thích ứng với một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm. Trong mọi trường hợp Mirae Asset hoặc đối tác/nhà cung cấp của Mirae Asset sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hình phạt, thiệt hại bất ngờ, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ, hoặc trong bất kỳ hình thức nào liên quan đến, việc sử dụng website của Mirae Asset hoặc do sự chậm trễ hoặc không có khả năng sử dụng website của Mirae Asset, hoặc đối với bất cứ thông tin (bao gồm thông tin công ty), phần mềm, sản phẩm, và dịch vụ có được thông qua website của Mirae Asset, hoặc ngược lại phát sinh từ việc sử dụng website của Mirae Asset, cho dù dựa vào hợp đồng, lỗi, trách nhiệm, hoặc mặt khác, ngay cả khi Mirae Asset và/hoặc đối tác/nhà cung cấp của Mirae Asset đã được tư vấn về khả năng xảy ra thiệt hại.

Quy định miễn trừ trách nhiệm này áp dụng cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào gây ra do việc không thực hiện nghĩa vụ, lỗi, sai sót, sự gián đoạn, sự xóa bỏ, khuyết điểm, trì hoãn trong việc thực hiện hoặc chuyển giao, vi rút máy tính, không thực hiện truyền thông trực tuyến, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc không được quyền truy cập, thay đổi, hoặc sử dụng ghi âm, kể cả vi phạm hợp đồng, hành vi gian dối, thiếu cẩn trọng, hoặc bất cứ hành vi nào khác.

Thông tin cung cấp tại website của Mirae Asset chỉ có giá trị tham khảo. Người sử dụng không nên dựa vào thông tin này cho bất cứ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc đưa ra quyết định đầu tư hoặc quyết định nào khác. Mirae Asset và/hoặc đối tác/nhà cung cấp của Mirae Asset sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hình phạt, thiệt hại bất ngờ, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ, hoặc trong bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin tại website này.