Ngân hàng đầu tư

Công ty có đội ngũ chuyên viên được đào tạo chuyên sâu và được phân công phụ trách đến khách hàng của từng ngành công nghiệp, trợ giúp doanh nghiệp xác định cơ cấu vốn tối ưu và lộ trình huy động vốn phù hợp thông qua các dịch vụ:

  • Tư vấn cổ phần hóa
  • Tư vấn niêm yết
  • Tư vấn Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp
  • Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn khác