Môi giới Khách hàng tổ chức

Công ty cung cấp các dịch vụ chuyên sâu giúp tối đa hóa tiện ích cho các nhà đầu tư tổ chức bao gồm hệ thống phần mềm, báo cáo phân tích, biểu đồ, bản tin, hội thảo, hội nghị, các giao dịch khối lượng lớn, gặp gỡ các công ty niêm yết ...

Nhà đầu tư tổ chức sẽ luôn được kết nối với các chuyên viên phân tích nghiên cứu của Công ty thông qua đội ngũ chuyên viên môi giới giàu kinh nghiệm, được hỗ trợ chuyên môn từ bộ phận phân tích nghiên cứu.