Vương quốc Anh

Mirae Asset Global Investments (United Kingdom)

Mirae Asset Global Investments (United Kingdom) được thành lập vào năm 2007, đánh dấu sự hiện diện của chúng tôi tại châu Âu.

Sự hiện diện của chúng tôi tại Vương Quốc Anh khẳng định quyết tâm thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ ở các thị trường tài chính toàn cầu thông qua việc xây dựng một nền tảng phân phối tại Châu Âu và tiếp tục củng cố vị trí của mình là một chuyên gia thị trường mới nổi.

Chúng tôi mong muốn mang lại giá trị cho khách hàng của chúng tôi tại Vương quốc Anh và khắp châu Âu thông qua việc ra mắt các sản phẩm thu nhập cố định và sản phẩm vốn xuyên biên giới.

Thông tin liên hệ

Mirae Asset Global Investments (United Kingdom)

4-6 Royal Exchange Building London, EC3V 3NL

Tel : 44-020-7715-9900
E-mail : ContactUs.UK@MiraeAsset.com
Website : investments.miraeasset.eu