Brazil

Mirae Asset Global Investments (Brazil)

Mirae Asset Global Investments (Brazil) được thành lập vào năm 2008 đã đặt dấu ấn cho sự hiện diện của chúng tôi ở khu vực Mỹ Latin.

Chúng tôi tận dụng chuyên môn của mình tại các thị trường mới nổi và sự hiện diện toàn cầu nhằm phát hiện các cơ hội đầu tư và cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các giải pháp đầu tư tốt nhất. Ngoài việc cung cấp các giải pháp đầu tư trên tài sản truyền thống, chúng tôi cũng là chuyên gia trong việc cung cấp các giải pháp chiến lược vĩ mô và đa dạng cùng với các khoản đầu tư thay thế, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

Thông tin liên hệ

Mirae Asset Global Investments (Brazil)

Rua Olimpiadas, 194/200, 12 andar, CJ 121
Vila Olimpia – Sao Paulo – SP – Brazil. CEP 045551-000

Tel : 55-11-2608-8500
E-mail : ContactUs.Brazil@MiraeAsset.com
Website : investments.miraeasset.com.br/en